INFORMACIJE ZA IZRADU PEČATA

Često postavljana pitanja u vezi izrade pečata i štambilja:

Šta je potrebno od dokumenata za izradu pečata?


Preduzetnici:
Original ili fotokopija rešenja o osnivanju iz Agencije za privredne registre ili poslednji izvod overen od strane
Agencije. Prilikom preuzimanja pečata obavezno je doneti važeću ličnu kartu (ili pasoš za lica koja nisu državljani
Srbije) na uvid. Štambilj sadrži sledeće elemente:
a) Ime i prezime, PR
b) Delatnost
c) Naziv preduzetničke radnje
d) Sedište i opština ( primer Beograd – Novi Beograd)
Bez lične karte ne možemo Vam izdati štambilj.

Privredna društva:
Original ili fotokopija rešenja o osnivanju iz Agencije za privredne registre ili poslednji izvod overen od strane
Agencije. Prilikom preuzimanja pečata obavezno je doneti važeću ličnu kartu (ili pasoš za lica koja nisu državljani
Srbije) na uvid. Bez lične karte ne možemo Vam izdati pečat.

Sportske organizacije
Original ili fotokopija rešenja o upisu u Registar sportskih organizacija iz Ministarstva za omladinu i sport. Prilikom
preuzimanja pečata obavezno je doneti važeću ličnu kartu (ili pasoš za lica koja nisu državljani Srbije) na uvid. Bez
lične karte ne možemo Vam izdati štambilj.

Stambena zajednica
Za izradu pečata za stambenu zajednicu potrebno je doneti rešenje o osnivanju stambene zajednice iz matične Opštine ili overen zapisnik sa poslednje održane sednice.
Pečat je ćirilični prečnika 30 mm.

Sudski veštak
Original ili fotokopija rešenja iz Ministarstva Pravde. Potrebno rešenje sudskog veštaka, pečat ćirilični pravougaoni 45
x 25 mm, koji sadrži ime i prezime veštaka, njegovo prebivalište i oblast veštačenja. Fotokopiju rešenja možete poslati
e-mailom, faxom ili putem našeg kontakt formulara na sajtu i nakon toga možete preuzeti štambilj istog dana. Prilikom
preuzimanja pečata obavezno je doneti važeću ličnu kartu (ili pasoš za lica koja nisu državljani Srbije) na uvid. Bez
lične karte ne možemo Vam izdati štambilj.

Sudski prevodilac
Potrebno je dostaviti rešenje iz suda za sudskog prevodioca (po starom zakonu tumač). Prevodilac ima pečat okruglog
oblika prečnika 38 mm koji sadrži ime i prezime. Oznaku sudski prevodilac sa nazivom jezika za koji je postavljen i mesto
prebivališta prevodioca. Prevodilac dostavlja otisak svog pečata i svojeručni potpis višim sudovima.

Sudski izvršitelj
Rešenje za izradu pečata sa grbom iz Ministarstva pravde
Pečat sadrži sledeći tekst
a) Republika Srbija b) Ime i prezime, izvršitelj c) U dnu pečata ispisuje se sedište Beograd d) U sredini pečata mali grb
Republike Srbije e) Prečnik pečata 32 mm

Lekari
– Za izradu lekarskog pečata bez ID broja potrebna je kopija diplome
– Za izradu lekarskog pečata sa ID brojem (elipsasti za propisivanje recepata na teret RZZO) potrebna je kopija obrasca o
dodeli ID broja iz fonda za zdravstveno osiguranje Republike Srbije. Ceo pečat je na ćirilici obavezan uključujući i
titulu. Obavezan je i zahtev od zdravstvene ustanove u kojojje lekar zaposlen. Štambilj je elipsastog oblika 18 x 47 mm,
ispisan ćiriličnim pismom u fontu Times New Roman i sadrži sledeće elemente:
a) Prvi red – dr medicine ili dr stomatologije
b) Drugi red – ime i prezime
c) Treći red: tip i ID broj
– Za izradu lekarskog pravougaonog štambilja sa ID brojem potrebno je doneti zahtev iz Zavoda za javno zdravlje, na kome
je upisan ID broj lekara. Dimenzija je 15x50 mm. Obavezno na ćirilici osim titule Dr koja se piše latinicom.
– Za izradu lekarskog pečata na kome piše broj licence i titula potrebno je doneti kopiju licence.
– Za izradu lekarskog štambilja za privatne ordinacije, potrebno je dostaviti kopiju diplome i kopiju rešenja iz APR-a
gde se vidi broj BP koji se upisuje na pečat. Štambilj je pravougaonog oblika, uokviren linijom, dimenzije 15 x 50 mm
Ispisan je ćiriličnim pismom i sadrži sledeće podatke pisane u horizontalnim redovima i to:
a) doktor medicine ili doktor stomatologije
b) ime i prezime
c) specijalnost
d) broj rešenja o upisu u registar drugog oblika zdravstvene delatnosti kod nadležnog organa.
Prilikom preuzimanja štambilja obavezno je doneti važeću ličnu kartu (ili pasoš za lica koja nisu državljani Srbije) na
uvid.
Bez lične karte ne možemo Vam izdati štambilj.

Advokati Original ili fotokopija rešenja o upisu u Registar Advokatske komore.
Prilikom preuzimanja štambilja obavezno je doneti važeću ličnu kartu (ili pasoš za lica koja nisu državljani Srbije) na
uvid.
Bez lične karte ne možemo Vam izdati štambilj.

Faksimili
Faksimil podrazumeva štambilj sa otiskom ličnog potpisa.
Ukoliko faksimil poručujete za drugu osobu u okviru istog privrednog društva potrebno je dostaviti zahtev za izradu
faksimila sa pečatom i potpisom naručioca. Ukoliko naručujete štambilj za privatne svrhe potrebno je da dođete lično.
Molimo Vas da potpis ne šaljete faksom jer takav potpis ne možemo iskoristiti iz razloga loše rezolucije. Prilikom
preuzimanja štambilja obavezno je doneti važeću ličnu kartu (ili pasoš za lica koja nisu državljani Srbije) na uvid.
Bez lične karte ne možemo Vam izdati štambilj.

Komercijalni štambilji
Za pečate i štambilje koji se koriste u okviru firme a koji u svom sadržaju pored ostalog teksta sadrže i naziv
privrednog društva potrebno je dostaviti zahtev za izradu pečata/štambilja na memorandumu firme, overen pečatom i
potpisom ovlašćenog lica. Prilikom preuzimanja štambilja obavezno je doneti važeću ličnu kartu (ili pasoš za lica koja
nisu državljani Srbije) na uvid.
Bez lične karte ne možemo Vam izdati pečat/štambilj.

Koliko je vremena potrebno za izradu pečata?
Izrada u roku od 5 minuta.

Da li mogu sam(a) da uradim grafičku pripremu za pečat?
Da. Pripremu možete raditi u Adobe Illustrator ili CorelDraw formatu (tekst konvertovan u krive-objekte) i zajedno sa
potrebnim dokumentima poslati na naš e-mail ili možete koristiti formu za naručivanje pečata sa našeg sajta. Logotip ili
slika mogu da budu i u rasteru (u što većoj rezoluciji). Molimo Vas da se prilikom izrade grafičke pripreme pridržavate
teksta iz rešenja Agencije za privredne registre jer Vam u protivnom pečat neće biti prihvaćen od strane banke.

Da li postoji garancija za pečat?
Da. Standardna garancija za pečat je 24 meseca. Garancija se ne odnosi na mehanizam, već samo na gumu.

Ukoliko već imam stari mehanizam da li je moguće zameniti samo gumu?
Da, uz zamenu jastučeta. Stara guma prilikom dugotrajnog korišćenja napravi duboki otisak na jastučetu koji nije moguće ispraviti i potrebno je
kupiti novo jastuče.

Da li je prema novom zakonu o privrednim društvima potreban pečat?
Prema novom zakonu o privrednim društvima pečat nije neophodan. Tačnije, koristiće se samo potpis prilikom utvrđivanja
identiteta. Međutim, pečat nije bio obavezan ni pre donošenja novog Zakona već je upotreba pečata pripadala običajnom
pravu. Ipak, ukoliko preduzeće želi da se zaštiti od eventualnog falsifikovanja dokumenata i neovlašćenih radnji, pečat
se i dalje može koristiti. U tom slučaju je poželjno u statut privrednog društva uneti odredbu kojom se definiše upotreba
pečata u okviru privrednog društva. Detaljnije o upotrebi pečata možete pročitati u članu 25. Zakona o privrednim
društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011).